Priestorová ekonomika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Priestorová ekonomika  Videné 2253

...
Zdravim pridavam sem komplet podklady na skušku z predmetu priestorova ekonomika SPU Nitra
© Offline Skryté « #5 : 13.05.2014, 22:11 »

...
Otázky ku skúške k Priestorovej ekonomiky:
Vysvetlite priestor ako základnú kategóriu skúmania a vysvetlite prístupy k chápaniu uvedenej kategórie
[2] Význam princípov homogenity, polarizácie a programovania v priestorovom skúmaní ekonomiky
[3] Popíšte priestorový ekonomický potenciál a predpoklady jeho aktivizácie
[4] Charakterizujte hlavných aktérov priestorovej štruktúry (podniky, domácnosti a štát)
[5] Popíšte podnik ako otvorený systém a vysvetlite vertikálne a horizontálne vzťahy podniku s okolím
[6] Vysvetlite dlhodobosť a neistotu spojenú s lokalizačnými rozhodnutiami podnikov
[7] Stručne popíšte koncepcie lokalizačnej analýzy a ich hlavné rozdiely
[8] Vysvetlite neoklasickú koncepciu lokalizačnej analýzy
[9] Popíšte behavioristickú koncepciu lokalizačnej analýzy a jej prístupy
[10] Vysvetlite heuristické postupy lokalizačnej analýzy
[11] Vysvetlite, prečo sa lokalizačné rozhodnutie chápe ako proces
[12] Popíšte výhody a nevýhody spojené s rozhodovaním o rozšírení podniku v pôvodnej a novej lokalite
[13] Vysvetlite typické kritériá lokalizačného rozhodovania pri výbere lokality na rôznych priestorových rovinách
[14] Popíšte štruktúrnu koncepciu
[15] Vysvetlite kategóriu lokalizačný faktor a jeho priestorovú diferenciáciu
[16] Vysvetlite lokalizačnú dôležitosť faktorov (vrátane stupňa mobility a stupňa koncentrácie)
[17] Vysvetlite vzťah medzi dopravnými nákladmi a cenou
[18] Vysvetlite rozhodnutie firmy o optimálnej lokalizácii s akcentom na minimalizáciu dopravných nákladov
[19] Vysvetlite vzťah dopravných nákladov, objemu výroby a výrobnej techniky
[20] Vysvetlite pojem priestorový monopol, jeho cenové stratégie a jeho stabilitu
[21] Popíšte podnikovú organizáciu vzhľadom na lokalizačné správanie podnikov (priestorová deľba práce)
[22] Popíšte vplyv externej kontroly na rozvoj regiónu alebo lokality
[23] Charakterizujte malé podniky a popíšte ich význam v priestorovej štruktúre
[24] Vysvetlite postavenie malých podnikov v procese globalizácie
[25] Vysvetlite pojem „podnikové siete“
[26] Popíšte koncepciu inovácie (jej podstata, typy inovácií, interaktívny model inovačného procesu, inovačný systém)
[27] Vysvetlite teóriu klastrov
[28] Vymenujte hard a soft výhody klastrov pri lokalizácii podnikov
[29] Vysvetlite pojem inkubačný systém a popíšte jeho typy
[30] Vysvetlite úlohu investícií a priamych zahraničných investícií pri prijímaní lokalizačných rozhodnutí
[31] Vymenujte a popíšte determinanty prílevu PZI
[32] Vysvetlite vplyv IKT na ekonomický rast v priestore
[33] Popíšte disperzné a koncentrované lokalizačné modely
[34] Popíšte aglomeračné efekty
[35] Vysvetlite hospodársky význam aglomeračných efektov
[36] Popíšte potenciál využitia krajiny
[37] Charakterizujte rentu ako dôsledok konkurenčnej ponuky vo využití lokality
[38] Vysvetlite konflikty v priestorovej štruktúre využitia pôdy
[39] Vysvetlite von Thünenovu teóriu využívania pôdy
[40] Popíšte teóriu štruktúry mesta
[41] Popíšte teóriu centrálnych miest a vysvetlite systém centrálnych miest
[42] Vysvetlite priestorovú štruktúru etapového vývoja mesta

© Offline Skryté « #4 : 26.04.2014, 15:51 »

...
vypracované otázky ku skúške z predmetu priestorová ekonomika z roku 2012, počet štyridsať
© Offline Skryté « #3 : 04.04.2014, 11:24 »
« Posledná zmena: 04.04.2014, 11:36 od zakladatel@ja.citam.info »

38, otazky 36, ...
36.Potenciál využitia krajiny
•   Krajina môže mať nasledovné významy: priestor, príroda, produkčný faktor, spotrebný predmet, umiestnenie, vlastníctvo alebo kapitál.
•   Krajina  predstavuje zložitý vysoko organizovaný systém, ktorý v sebe zahŕňa množstvo prvkov (voľný priestor, suroviny, nerastné zdroje, obnovujúce sa zdroje, zdroje energie atď.) a ktorej každá časť môže byť  vyznačená definovanými hranicami, súradnicami alebo fyzickým popisom.


24.01.2013, 19:17 pridané:
39.Von Thünenova teória využívania pôdy
   Jednou z prvých teórií, ktoré sa zaoberali využívaním pôdy je teória lokalizácie poľnohospodárstva. Za jej zakladateľa sa považuje nemecký farmár Johann Heinrich von Thünen (1826), ktorý sa ako prvý zaoberal otázkou: „Ako môžu trhové sily ovplyvniť priestorovú štruktúru?“. Predmetom jeho skúmania bola poľnohospodárska farma.
© Offline Skryté « #2 : 24.01.2013, 19:15 »

Vo všeobecnosti sa priestor vníma ako spoločensko-ekonomická kategória, ktorá kvalitou svojich prvkov, spôsobom ich usporiadania a charakterom ich vzájomných väzieb aktívne ovplyvňuje jednak všeobecné podmienky reprodukčného procesu, ako aj jeho konečné výsledky.
Definovať kategóriu "priestor" a "ekonomický priestor" sa od počiatku stretáva s mnohými problémami. Odborníci z rôznych vedných disciplín (geografovia, ekonómovia, sociológovia, matematici alebo manažéri)uplatňujú rôzne pohľady na priestor. Je to podmienené viacerými skutočnosťami: 1.význam priestoru sa s rozvojom ľudskej spoločnosti a meniacimi sa spoločenskými potrebami neustále mení, 2.tým sa menia aj skúsenosti, ktoré súvisia so vznikom jeho definície.
............
© Offline Skryté « #1 : 11.04.2012, 13:26 »
« Posledná zmena: 11.04.2012, 16:42 od zakladatel@ja.citam.info »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: otazky 36 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy