Základy účtovníctva
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Základy účtovníctva  Videné 3961

...
cvičenia z predmetu základy účtovníctva,  obsahuje čo sme robili na cvikách a veci ktoré sa majú dobrať
© Offline Skryté « #7 : 17.10.2014, 23:35 »

...
Prednasky z predmetu Zaklady uctovnictva - prednasala pani Kosovska v akademickom roku 2013/2014.
© Offline Skryté « #6 : 31.08.2014, 16:26 »

zákon o účtovnictve novelizovaný rok 2014, ...
431 ZÁKON z 18. júna 2002 o účtovníctve Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1. právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb,2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a)
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c) register účtovných závierok (ďalej len „register“).
(2) Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.
© Offline Skryté « #5 : 16.03.2014, 14:37 »

Príklad, ...
Jeden z viacerých typov príkladov, ktoré je potrebné odovzdať k udeleniu zápočtu. Príklad je vhodný aj pre precvičovanie predkontácií a následné zaúčtovanie účtovných prípadov...
© Offline Skryté « #4 : 14.03.2014, 15:41 »

poznámky, ...
Inventarizačné rozdiely na zásobách vlastnej výroby

1.   prebytky na zásobách vlastnej výroby – účtujú sa tak ako ...
© Offline Skryté « #3 : 10.06.2013, 13:22 »

...
predkontácie na precvičovanie, ku skúške veľmi vhodné
predkontácie nepôsobociacich a pôsobiacich hospodárskych operácií
© Offline Skryté « #2 : 01.11.2012, 16:04 »
« Posledná zmena: 10.06.2013, 13:44 od zakladatel@ja.citam.info »

...
kompletné poznámky z prednášok p.Látečkovej

Účtovníctvo sa už od svojho vzniku formulovalo ako systém umožňujúci zaznamenať a poskytovať požadované údaje. Začiatky podvojnej sústavy účtovníctva siahajú do 13. stor. Za prvú tlačenú knihu sa považuje spis františkánskeho mnícha Luca Paciolli. Jednoduché účtovníctvo sa začalo vyvíjať až v 16. stor. Hlavný dôvod vzniku účtovníctva bol daný praktickými potrebami sledovania evidencie obchodných vzťahov.
© Offline Skryté « #1 : 01.05.2012, 17:37 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: poznamky Príklad 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy