Ekonomika podniku - Štátnice Bc.
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Ekonomika podniku - Štátnice Bc.  Videné 2342

Marketing

1.   Charakterizujte stručný vývoj marketingu, pojem marketing, úlohy a zásady vykonávania marketingu.
2.   Fázy marketingového algoritmu, ich podstata a uplatnenie.
3.   Nástroje marketingového mixu a ich úloha v podnikateľskej činnosti.
4.   Marketingová filozofia, podstata a tvorba filozofie marketingu.
5.   Marketingová stratégia, podstata a tvorba marketingovej stratégie.
6.   Stratégia tvorby trhovej pozície.
7.   Marketingové plánovanie, jeho význam, východiská marketingového plánovania a marketingový plán.
8.   Marketingová kontrola.
9.   Čo je to trh, ponuka a dopyt a ich členenie, veličiny veľkosti trhu a druhy trhov.
10.   Marketingový výskum trhu, jeho úlohy, klasifikácia výskumov a proces výskumu trhu.
11.   Výrobková politika, výrobok jeho úrovne a úžitok, sortiment výrobkov.
12.   Stratégia vývoja výrobkov.
13.   Životný cyklus výrobku, fázy, charakteristika a marketingové opatrenia.
14.   Cenová politika, faktory stanovenia ceny, tvorba ceny v praxi.
15.   Distribučná politika, odbytové kanály, členenie a úlohy maloobchodu, veľkoobchodu, nové trendy v obchode.
16.   Reklama, jej ciele, propagačná analýza, tvorba reklamy.
17.   Práca s verejnosťou, jej úloha a nástroje PR.
18.   Podpora predaja, jej ciele, členenie a prostriedky podpory predaja.
19.   Marketingové prostredie, jeho štruktúra a význam.
20.   Organizácia marketingu v podniku.
© Offline Skryté « #3 : 18.02.2012, 20:50 »
« Posledná zmena: 02.06.2014, 14:29 od zakladatel@ja.citam.info »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Manažment

1.   Základné teórie (školy) manažmentu, ich prínos k rozvoju vednej disciplíny
2.   Org. právne formy podnikania fyzických osôb, ich podstata
3.   Org. právne formy podnikania právnických osôb, ich podstata
4.   Manažérske funkcie, ich podstata a vzájomný vzťah, význam v riadení
5.   Manažér, stupne, manažérske role
6.   Rozhodovanie, podstata a význam v riadení
7.   Charakteristika a typy usporiadania výrobných procesov. Výrobné odvetvia v agrosubjekte
8.   Kooperácia, lízing, franchising v poľnohospodárstve
9.   Manažment ekologickej poľnohospodárskej výroby, zásadné rozdiely, ciele, metódy a výsledky pri výrobe bioproduktov a biopotravín
10.   Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy a ich riadenie, manažérsko-ekonomické hodnotenie pôdneho fondu
11.   Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby
12.   Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby
13.   Manažment rozvoja kvality, podmienky a dôvody rozvoja agroturizmu a odmeňovanie pracovníkov v agrosubjektoch
14.   Cieľ a hlavné úlohy RĽZ v organizácii. Subjekty RĽZ a ich úlohy
15.   Intelektuálny kapitál organizácie, jeho štruktúra, vrstvy duš. Procesov človeka. Zaťaženie a namáhanie pri práci
16.   Personálna stratégia, personálna politika, personálne plánovanie
17.   Analýza a opis pracovného miesta. Vyhľadávanie, výber a adaptácia novoprijatých zamestnancov
18.   Hodnotenie zamestnancov a využitie výsledkov hodnotenia
19.   Ovplyvňovanie zamestnancov. Štýly práce manažéra. Motivácia pracovného správania. Komunikácia v RĽZ
20.   Pracovné prostredie, pracovné podmienky. Vplyv pracovných podmienok na výkon zamestnancov
© Offline Skryté « #2 : 18.02.2012, 20:48 »
« Posledná zmena: 18.02.2012, 20:49 od zakladatel@ja.citam.info »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Ekonomika

1.   Predmet makroekonómia, makroekonomický kolobeh - tok príjmov a výdajov, ciele a nástroje makroekonómie.
2.   Meranie výkonnosti NH, nominálny a reálny produkt, makroekonomické identity.
3.   Model a faktory rastu agregátneho dopytu, agregátnej ponuky a makroekonomická ovnováha.
4.   Určenie rovnovážneho produktu v uzatvorenej a otvorenej ekonomike – troj a štvorsektorový model.
5.   Podstata, zdroje a modely ekonomického rastu, hospodársky cyklus, jeho fázy a príčiny.
6.   Analýza trhu práce, príčiny a formy nezamestnanosti, vzťah inflácie a nezamestnanosti – Phillipsova krivka.
7.   Determinanty dopytu a ponuky, trhová rovnováha, vplyv štátnych zásahov na trh a trhové subjekty.
8.   Formovanie dopytu – voľba optimálneho spotrebného koša.
9.   Vplyv zmeny vlastnej ceny tovaru, cien ostatných tovarov a príjmu na spotrebiteľské rozhodovanie.
10.   Voľba optimálnej kombinácie inputov pre maximalizáciu produkcie a minimalizáciu nákladov, cesta expanzie firmy.
11.   Teória nákladov v krátkom období.
12.   Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie a oligopolnej trhovej štruktúry.
13.    Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolu, cenová diskriminácia.
14.   Podnik a jeho postavenie v trhovej ekonomike
15.   Výrobná činnosť podniku
16.   Majetok a kapitál podniku
17.   Produkčná funkcia – teoretický základ výroby
18.   Stanovenie rovnováhy podniku v dokonalej konkurencii
19.   Investičná činnosť podniku
20.   Ukazovatele finančného riadenia podniku a jeho parciálnych výstupov

© Offline Skryté « #1 : 18.02.2012, 20:43 »
« Posledná zmena: 02.06.2014, 14:29 od zakladatel@ja.citam.info »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy