PU - PF - Predškolská pedagogika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: PU - PF - Predškolská pedagogika  Videné 3386

...
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
Predmet: Predškolská pedagogika (1. ročník, ZS)

1.   Predškolská pedagogika ako veda o výchove a vzdelávaní. Terminologický aparát predškolskej pedagogiky. Predškolská pedagogika v kontexte pedagogických vied.
2.   Dieťa v predškolskom veku. Význam predprimárnej edukácie a materského školstva.
3.   Kurikulum (curriculum, cerrere). Kurikulum materskej školy. Prvé kurikulum - Informatórium školy materskej (J. A. Komenský). Prierez, analýza kurikul (programových dokumentov pre materské školy) od r. 1921 až po súčasné kurikulum (2008). Národné a školské kurikulum. Medzinárodné kurikula.
4.   Úlohy, funkcie materskej školy (opatrovní, materských centier). Cieľové a obsahové zameranie predškolskej edukácie. Stratégie predškolskej edukácie. Zásady, metódy.
5.   Dimenzie predškolskej edukácie.
6.   Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Filozofia predprimárneho kurikula. Predprimárna edukácia – edukačný program Dieťa a svet. Zložky kurikula: okruhy, oblasti predprimárnej edukácie, vzdelávacie štandardy.
7.   Denný poriadok v materskej škole. Organizačné formy denného poriadku.
8.   Hra v kontexte predprimárnej edukácie. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. Hračka.
9.   Kompetencie v predškolskej edukácii. Absolvent predprimárnej edukácie. Kľúčové kompetencie dieťaťa v materskej škole.
10.   Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v materskej škole.
11.   Pedagogická diagnostika, pedagogická evalvácia v predprimárnej edukácií.
12.   Legislatíva v kontexte predškolských inštitúcii – školské zákony, vyhlášky (1948 – 2008).
13.   Pedagogická dokumentácia.
14.   Rodina a materská škola ako činiteľ edukačného procesu. Činitelia podieľajúci sa na rozvojových možnostiach predškolského dieťaťa.
15.   Predškolské dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Integrácia, integrita, inklúzia. Vzdelávaci program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu ISCED0 – predprimárne vzdelávanie.
16.   Súčasný a historický kontext predškolskej pedagogiky.
      (Dejiny predškolskej pedagogiky, vznik predškolských inštitúcií od roku 1829 po       súčasnosť; vývoj pedagogického myslenia o predškolskej výchove, propagátori       predškolských ideí – J. A. Komenský, J. Locke, R. Owen, J. H. Pestalozzi, W. Frőbel, K.       D. Ušinský, D. Lehotský, J. Kollár, F. R. Osvald a ďalší.
17.   Alternatívne programy, alternatívna materská škola, materská škola s alternatívnymi prvkami (koncepcia M. Montessoriovej, R Steinera, ..........)
© Offline Skryté « #1 : 04.11.2013, 13:28 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy