Počítačová grafika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Počítačová grafika  Videné 2411

Cieľ predmetu:
Obsahovo disciplína tvorí úvod do počítačovej grafiky. Jej úlohou je oboznámiť so základnými algoritmami používanými grafickými systémami pri vykresľovaní 2D a 3D objektov. Sú to algoritmy na vykresľovanie základných grafických prvkov: bodov, úsečiek, kriviek, algoritmy na realizáciu 2D a 3D transformácií a orezávania bodov, úsečiek a textu podľa okna. Niekoľko hodín je tiež venovaných spracovaniu farieb, 3D grafike a jej metódam modelovania a realistického zobrazovania 3D objektov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do počítačovej grafiky: história, oblasti využitia, základné pojmy a definície, rastrová a vektorová grafika
2. Spracovanie farieb: intenzita a farba, achromatická farba, intenzita farby, sýtosť farby, jas, svetlosť, tón farby, miešanie farieb, farebné modely RGB, CMY, HSV, HLS
3. Matematické základy počítačovej grafiky: homogénne súradnice, rovinné transformácie, posunutie, otočenie, zmena mierky, súmernosť, skosenie, skladanie transformácii
4. Rasterizácia úsečky: analytické vyjadrenie úsečky, DDA algoritmus, Bresenhamov algoritmus pre úsečku, antialiasing
5. Rasterizácia kružnice: karteziánske a polárne súradnice, Bresenhamov algoritmus pre kružnicu
6. Orezávanie úsečky a textu: Cohen-Sutherlandov algoritmus, algoritmus postupného delenia
7. Vypĺňanie rovinných oblastí: typy oblastí, rekurzívne a nerekurzívne algoritmy, skenovací algoritmus
8. Modelovanie kriviek: aproximačné a interpolačné krivky, riadiaci polygón, Bézierova, Fergusonova a Coonsova kubika, Bézierova krivka, B-splajn, racionálna Bézierova krivka a význam váhových koeficientov, NURBS
9. Úvod do fraktálnej geometrie: samopodobnosť, Hausdorfova dimenzia, generovanie rovinných fraktálov, Brownov pohyb a metóda presúvania stredného bodu
10. Animácia: klasifikácia animačných systémov, výpočet medzifáz pohybu, dráha pohybu
11. Úvod do trojrozmernej grafiky: 3D transformácie, posunutie, otočenie, zmena mierky, súmernosť, skosenie, orezávanie v priestore
12. Modelovanie a zobrazovanie 3D objektov: paralelné, axonometrické a perspektívne premietanie, šablónovanie, konštrukčno-geometrické modelovanie, hraničná reprezentácia a vypočítavanie obsadených častí priestoru

Literatúra:
1. FARIN, G. 2001. Curves and Surfaces for CAGD. A practical guide. 5. vyd. San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2001, 499 s. ISBN 1-55860-737-4
2. FARIN, G. – HANSFORD, D. 2000. The Essentials of CAGD. 1. vyd. Natick : AK Peters, Ltd., 2000, 229 s. ISBN 1-56881-123-3
3. RUŽICKÝ, E. – FERKO, A.: Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava : SAPIENTIA, 1995, 325 s. ISBN 80-967180-2-9
4. SOBOTA, B. – MILIÁNOVÁ, L. – MILIÁN, J.: Grafické editory. České Budějovice : KOPP, 1997.
5. ŽÁRA, J. – BENEŠ, R. – FELKEL, P.: Moderní počítačová grafika. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998, 448 s. ISBN 80-7226-049-9
6. ŽÁRA, J. – LIMPOUCH, A. – BENEŠ, B. et al.: Počítačová grafika – principy a algoritmy. Praha : GRADA, 1992, 472 s. ISBN 80-85623-00-5

viac v študentskej oblasti TU
© Offline Skryté « #1 : 06.06.2011, 15:39 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy