Modelovanie a simulácia
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Modelovanie a simulácia  Videné 1787

Cieľ predmetu:
Poslaním a základným cieľom predmetu je zvládnuť základné vedomosti o matematickom modelovaní, získať potrebné teoretické vedomosti na tvorbu matematických modelov systémov a zručnosti na ich programovú realizáciu. Je potrebné, aby budúci učitelia zvládli modelovanie a simulácie rôznych dynamických javov ako moderné metódy na získavanie nových vedomostí, a aby simulačný experiment využívali vo svojej pedagogickej práci ako účinný didaktický prostriedok.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy

2. Diskrétne systémy:
Markovovský náhodný proces a jeho vlastnosti
Systémy hromadnej obsluhy (SHO) a ich klasifikácia.
Kolmogorovové diferenciálne rovnice na analytické riešenie SHO.
Popis a riešenie rôznych typov systémov hromadnej obsluhy.
Siete systémov hromadnej obsluhy a ich analytické riešenie.
Metódy generovania náhodných čísel,
Metóda Monte Carlo a jej aplikácie.
Jazyky na simuláciu diskrétnych systémov. (SMPL)
Počítačová simulácia diskrétnych systémov.

3. Spojité systémy:
Popis spojitých systémov, matematické modely spojitých systémov a ich tvorba.
Numerické metódy riešenia matematických modelov
Jazyky na simuláciu spojitých systémov. (PSI/I)
Počítačová simulácia spojitých systémov.

Literatúra:
1. ŠAFAŘÍK, J. - ŠTOFOVÁ, V. - CVIK, P.: Modelovanie a simulácia. EF SVŠT, Bratislava 1984.
2. RÁBOVÁ, Z. a kol.: Modelování a simulace. Nakladatelství VUT, Brno 1992.
3. NEUSCHL, Š. a kol.: Modelovanie a simulácia. Alfa - SNTL. Praha 1988.
4. KUNEŠ, J. - VAVROCH, O. - FRANTA. V.: Základy modelování. SNTL, Praha 1989.
5. ZÍTEK, P.: Simulace dynamických systémů. SNTL, Praha 1990.
6. SMÍTALOVÁ, K.– ŠUJAN, Š.: Dynamické modely biologických spoločenstiev. VEDA, Bratislava,
1989

viac v študentskej oblasti TU
© Offline Skryté « #1 : 06.06.2011, 15:36 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy