MGR. 2010 INFORMATIKA (FPV)
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: MGR. 2010 INFORMATIKA (FPV)  Videné 2030

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Pri štátnej záverečnej skúške sa požaduje znalosť a porozumenie všetkých pojmov
používaných v  zoznam predmetov tvoriacich predmet štátnej skúške.
Korpus odpovede na danú tézu predstavuje vymedzenie rozsahu a obsahu, ktorý sa
považuje za 100% požadovanej odpovede. Študent musí v odpovedi pokryť minimálne 60%
percent korpusu. Študent sa vo svojej odpovedi môže od korpusu odchýliť v 40% rozsahu
alebo rozsahu, pokiaľ sa jeho výklad logicky a vecne spája s požadovaným korpusom –
v takom prípade sa táto časť odpovede považuje za ekvivalent pomernej časti korpusu. 
Za jednotlivými tézami predmetu sú uvedené  čísla, ktoré vyjadrujú vzťah téz ku
vybraným predmetom zohľadňujúcich jadro znalostí. 
 
Poznámka:  Štruktúra korpusu je rozdelená na tri  časti, pričom 1.  časť vymedzuje pojmy
a poznatky zo samotného odboru, 2. časť vymedzuje poznatky z didaktiky a 3. časť vyžaduje
aplikovanie didaktických poznatkov vymedzených v druhej  časti na poznatky v prvej  časti
tak, aby jednotlivé časti vytvorili ucelenú štruktúru.
Tézy predmetu Informatika (Informatics)

1.Daniel  Základná charakteristika počítačových sietí (03)
Korpus:
a)  Základná charakteristika počítačových sietí, typy počítačových sietí, sieťové
topológie, základné  časti počítačových sietí, technické prostriedky počítačových
sietí.
b)  Historické aspekty v učive informatiky a ich motivačný význam.
c)  História počítačov a počítačových sietí, motivačný význam historických aspektov
vo vyučovaní tematického okruhu Počítačové systémy na ZŠ a SŠ.
 
2.Vojtech  Vrstvový model ISO OSI (03)
Korpus:
a)  ISO OSI vrstvový model – história modelu, vrstvy modelu, TCP/IP vrstvový
model – história modelu, vrstvy modelu.
b)  Rozvoj digitálnej gramotnosti žiaka; stratégie učenia sa s využitím informačných
a komunikačných technológií
c)  Prínosy a riziká informačných a komunikačných technológií, zásady bezpečného
správania sa na internete, počítačová etika.
 
3.Lucia  Lokálne počítačové siete (03)
Korpus:
a)  Lokálne siete – linková vrstva, MAC adresa, prístupová metóda CSMA/CD, siete
Ethernet, bezdrôtové siete LAN, štruktúra bezdrôtovej siete, zabezpečenie
bezdrôtových sietí.
b)  Základné pedagogické dokumenty pre základnú školu: štátny vzdelávací program
ISCED 2 a školský vzdelávací program, časovo-tematický plán.
c)  Využitie lokálnej počítačovej siete na vyučovaní informatiky na ZŠ.
 
 
 4.Jozef  Rozľahlé počítačové siete. (03)
Korpus:
a)  Rozľahlé siete - sieťová vrstva TCP/IP,  IP adresa, ARP protokol, formát IPv4
datagramu, formát TCP segmentu, formát UDP datagramu.
b)  Sociálne siete v práci učiteľa informatiky.
c)  Metodika vyučovania práce v rozľahlej počítačovej sieti: prehľadávanie webu,
tvorba webu, využitie sociálnych sietí vo vzdelávacom procese.
 
5.Jozef  Internet a intranet (03)
Korpus:
a)  Internet a Intranet - proces vzniku siete Internet, súčasný stav siete, aktuálny stav
používaných technológií, definovanie služieb siete  Internet a Intranet, aplikácie
Internetu a Intranetu v komerčnej sfére.
b)  Vyučovacie zásady vo vyučovaní informatiky
c)  Uplatňovanie vyučovacích zásad pri vyučovaní práce s internetom v téme
elektronická komunikácia.
 
6.Marcela  Numerické riešenie sústavy lineárnych rovníc (02)
Korpus:
a)  Algoritmy riešenia sústavy lineárnych rovníc
b)  Maturitná skúška z informatiky, cieľové požiadavky a príprava žiakov
c)  Využitie úloh z numerickej matematiky v príprave na programátorskú  časť
maturitnej skúšky z informatiky.
 
7.  Numerické riešenie nelineárnych rovníc (02)
Korpus:
a)  Algoritmy riešenia nelineárnych rovníc
b)  Fázy konštruktívneho poznávacieho procesu (motivácia, získavanie skúseností,
zovšeobecnenie, abstraktný poznatok, kryštalizácia poznatku)
c)  Motivácia pre numerické riešenie nelineárnych rovníc a iných úloh
v programovaní. 
 
8.  Numerický výpočet určitého integrálu (02)
Korpus:
a)  Algoritmy riešenia určitého integrálu
b)  Metóda riešenia úloh vo vyučovaní informatiky.
c)  Metodika vyučovania programovania v Delphi prostredníctvom riešenia
numerických problémov.
 
9.Mária  Interpolácia funkcie polynómom (02)
Korpus:
a)  Algoritmus Newtonovho interpolačného  polynómu
b)  Medzipredmetové vzťahy informatiky s matematikou.
c)  Využitie funkcií tabuľkového kalkulátora pri riešení matematických problémov.
(tabuľky, funkcie, grafy).
 
10.František  Numerické hľadanie extrémov funkcie (02)
Korpus:
a)  Algoritmy hľadania extrémov funkcie
b)  Formy hodnotenia a klasifikácie žiakov v predmete informatika na ZŠ a SŠ. c)  Uplatnenie rôznych foriem hodnotenia vo vyučovaní programovania.
 
11. Milan M. Fyzika Modelovanie a simulácia (04)
Korpus:
a)  Základné pojmy modelovania a simulácie
b)  Kľúčové otázky plánovania a prípravy na vyučovanie informatiky.
c)  Uplatnenie modelovania a simulácie vo vyučovaní informatiky, príprava
jednoduchých modelov pomocou tabuľkového kalkulátora alebo softvéru na
modelovanie a simuláciu.
 
12.Pavol T. Spojité a diskrétne modely (04)
Korpus:
a)  Spojité a diskrétne modely
b)  Základné pedagogické dokumenty pre strednú školu: štátny vzdelávací program
a školský vzdelávací program ISCED 3, časovo-tematický plán.
c)  Možnosti zaradenia témy Tvorba modelov do vzdelávacieho programu pre
predmet informatika na SŠ.
 
13.Martin Simulácia náhodných procesov (04)
Korpus:
a)  Generovanie náhodných čísel a metóda Monte Carlo
b)  Programovacie jazyky vhodné na výučbu programovania na základnej a strednej
škole
c)  Náhodné vstupy a procesy v prostredí Imagine Logo a ich didaktické využitie vo
vyučovaní programovania na ZŠ.
 
14. Milan Z. Markovove reťazce (04)
Korpus:
a)  Markovove  reťazce (spojitý a diskrétny prípad)
b)  Medzipredmetové vzťahy informatiky s ostatnými predmetmi základnej a strednej
školy
c)  Metodika vyučovania práce s textovým procesorom: tvorba komplexného
dokumentu s prvkami medzipredmetových vzťahov.
 
15. Dominik Modelovanie systémov hromadnej obsluhy (04)
Korpus:
a)  Systém hromadnej obsluhy
b)  Zásada názornosti vo vyučovaní informatiky
c)  Počítačové prezentácie v práci učiteľa a žiaka.
 
16.Vlado Vektorová a bitmapová grafika (01)
Korpus:
a)  Vektorová a bitmapová grafika, pixel, rozlíšenie obrazu, príklady vektorových
a rastrových formátov, rozdiel medzi vektorovým a rastrovým obrazom, konverzia
medzi vektorovými a rastrovými obrazmi
b)  Počítačové laboratórium, vybavenie, údržba, ergonómia a bezpečnosť.
c)  Hardvérové vybavenie počítačového laboratória na prácu s grafikou, spôsoby jeho
využitia na hodinách informatiky.
 
 17.Ivan Krivky v počítačovej grafike (01)
Korpus:
a)  Vyjadrenie kriviek, rozdiel medzi aproximačnou a interpolačnou krivkou,
spojitosť a hladkosť kriviek, Fergusonova, Bézierova a Coonsova kubika,
Bézierova krivka a racionálna Bézierova krivka, spôsoby ich zadania a zmeny ich
tvaru.
b)  Výučbový softvér vo vyučovaní informatiky.
c)  Metodika vyučovania práce vo vektorovom grafickom editore.
 
18.Ivan Farebné modely (01)
Korpus:
a)  Pojem svetla a farby, farebné modely RGB, CMY, CMYK, HSV, HLS, ich
grafické znázornenie a využitie, pojem RGBA, prevody medzi jednotlivými
modelmi a počet bajtov potrebných na reprezentáciu farieb pomocou nich
b)  Projektové vyučovanie v informatike.
c)  Metodika vyučovania práce s multimédiami, uplatnenie poznatkov o spôsobe
reprezentácie informácií rôzneho typu pri tvorbe multimediálneho projektu. 
 
19.Robert Rasterizácia v počítačovej grafike (01)
Korpus:
a)  Rasterizácia, rozdiel medzi vektorovým a rastrovým zobrazením úsečky, smernica
úsečky, algoritmy na vykresľovanie úsečky a kružnice v rastrovej grafike a rozdiel
medzi nimi, ich výhody a nevýhody
b)  Učebnice informatiky pre stredné školy
c)  Metodika vyučovania programovania v Delphi prostredníctvom grafiky.
 
20. Palo F. Dvojrozmerné transformácie v počítačovej grafike (01)
Korpus:
a)  Dvojrozmerné transformácie, posunutie, otočenie, zmena mierky, súmernosť,
skosenie, ich matematické vyjadrenie, homogénne súradnice, skladanie
transformácií
b)  História vyučovania informatiky, vývoj postavenia programovania  v predmete
informatika.
c)  Dvojrozmerné transformácie v korytnačej a súradnicovej grafike (v prostrediach
Imagine Logo a Delphi).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vzťah téz ku vybraným predmetom zohľadňujúcim jadro znalostí
ECTS Odporúčaný
Číslo
predmetu
Skratka Názov
kredit
Rozsah  Ukonč.
rok sem.
Počet 
otázok
Povinné predmety
01 KI/PG Počítačová grafika 3 2/1 S 1 Z 5
02 KI/NMO
Numerická matematika a
optimalizácia
4 2/2 S 1 L 5
03 KI/PS Počítačové siete 4 2/2 S 1 L 5
04 KI/MS Modelovanie a simulácia 4 2/2 S 2 Z 5
05 KI/DI1 Didaktika informatiky 1 4 1/2 S 1 L *
06 KI/DI2 Didaktika informatiky 2 4 1/2 S 2 Z *
     23 10/11       20
* Každá téza obsahuje časť vychádzajúcu z predmetov Didaktika informatiky 1 alebo Didaktika informatiky 2.
 
Nájdete v časti
 Štátnice [V.I.P zóna prispievateľov]
© Offline Skryté « #1 : 19.03.2011, 21:39 »
« Posledná zmena: 28.01.2012, 11:42 od zakladatel@ja.citam.info »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy