Ľudská inteligencia, pamäť či pozornosť majú limity
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Ľudská inteligencia, pamäť či pozornosť majú limity  Videné 1258

Naj­nov­ší vý­skum naz­na­ču­je, že ľud­ská in­te­li­gen­cia, pa­mäť i po­zor­nosť ma­jú li­mi­ty, kto­rých prek­ro­če­nie po­mo­cou lie­kov či tech­no­ló­gií mô­že byť ne­bez­peč­né. Ved­ci vý­sled­ky svoj­ho vý­sku­mu zve­rej­ni­li v ča­so­pi­se Current Di­rec­tions in Psy­cho­lo­gi­cal Scien­ce.

Viac
Kód: [Vyber]
http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2011-12-12/c145339-usa-ludska-inteligencia-pamat-ci-pozornost-maju-limity
Dô­vo­dom sú kom­pro­mi­sy, kto­ré sú v pro­ce­se evo­lú­cie pri­ro­dze­né. Ľudia nap­rík­lad ras­tú do is­tej vý­šky pre­to, le­bo ich sr­dce by ne­do­ká­za­lo od­vá­dzať krv vy­ššie. Ta­ké­to kom­pro­mi­sy sa pod­ľa ne­ho up­lat­ňu­jú aj pri in­te­li­gen­cii, pa­mä­ti či po­zor­nos­ti.
© Offline Skryté « #1 : 14.12.2011, 18:46 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť


Facebook Comments

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy